കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണക്കാരൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഒരു അവസാന ഗൈഡ്

കേരളത്തിലെ പുസ്തക പ്രസാധകൻ

സംവിധാനം

 1. പ്രസിദ്ധീകരണ സംവിധാനം എന്തെല്ലാം പോലെയാണ്?
 2. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
 3. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണക്കാരൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഗൂഗിൾ സർച്ച് ടിപ്സുകൾ ഉണ്ടോ?
 4. മലയാളം എഴുതുന്ന പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ?
 5. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
 6. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രധാന പ്രസിദ്ധീകരണ കമ്പനികൾ എന്തുവേണമെന്ന് അറിയുക
 7. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ കാര്യക്കണക്കുകൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുക
 8. പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ ചാനലുകൾ എന്തുവേണമെന്ന് അറിയുക
 9. കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധീകരണ കമ്പനികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
 10. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ സാങ്കേതിക സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുക
 11. പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഉ
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തക പ്രസാധകൻ

www.apnapublish.com

Leave a Reply